Actualitat Notícies

Ajudes en matèria de comerç, consum i artesania

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha publicat les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania que es regulen per el que s'estableix en l'Ordre 22/2018, de 22 de novembre.
Ajudes en matèria de comerç, consum i artesania

El passat 28 de desembre de 2018, es va publicar la RESOLUCIÓ de 17 de desembre de 2018, del director general de Comerç i Consum, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada per a l'exercici 2019 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania, les bases de la qual fuerónaprovades per l'ORDRE 22/2018, de 22 de novembre.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del dia 21 de gener fins al dia 4 de febrer de 2019 (tots dos inclusivament).

PROGRAMA AJUDES PIMES:

1.-Avalem Comerç

Es consideraran susceptibles de rebre suport les inversions en equipament per a l'establiment comercial i la implantació de la venda online segura o la seua integració en una plataforma en línia de comerç electrònic. En aquests casos es consideraran susceptibles de suport les aplicacions informàtiques i les despeses derivades de la creació d'una pàgina web, sempre que estiga vinculada a l'establiment. La inversió aprovada no podrà ser inferior a 3.000 euros i l'ajuda serà de fins al 50% amb el límit de 20.000 euros per sol·licitant, en cada establiment, i en un període de 3 anys.

Termini de presentació: 21/01/2019 - 04/02/2019 (tots dos inclosos)

Informació:http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2921&version=amp

2.- Avalem Artesania

Les despeses susceptibles d'obtindre finançament per part de les beneficiàries que estiguen en possessió del document de qualificació artesana (D.C.A) degudament actualitzat i expedit per la Generalitat o document equivalent emés per una Administració Pública que acredite la seua condició d'artesana.

Són els següents i l'ajuda per sol·licitant serà de fins al 50% amb el límit de 5.000 euros. En el cas en què la persona artesana participe, i sol·licite suport per a això, en un certamen fora del territori espanyol aquest límit serà de 7.500 euros:

– Participació com a expositora en certàmens firals, inclosos els realitzats fora de la Comunitat Valenciana, de caràcter predominantment artesà. Es consideraran susceptibles de rebre suport les despeses de lloguer d'espai i estand, així com els de muntatge, desmuntatge, decoració i retolació d'aquest.

– Despeses derivades de la protecció del producte, disseny o marca així com els d'incorporació de disseny en la definició i execució del producte.

– Confecció i edició de catàlegs de producte, en qualsevol suport, inclòs el cost de l'allotjament en la web, si escau.

– Accions de promoció de producte, a través de qualsevol mitjà promocional.

– Assistència a cursos especialitzats de formació en disseny, qualitat i especialització en el seu ofici, segons la seua activitat artesana, organitzat per entitats formatives, independentment del lloc en què es realitzen. Es consideren susceptibles de rebre suport únicament les despeses de matrícula i altres conceptes generats per l'entitat organitzadora.

Termini de presentació: 21/01/2019 - 04/02/2019 (tots dos inclosos)

Informació:http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=382&version=amp

3.- Emprenem Comerç

Es consideraran susceptibles de rebre suport les despeses corrents derivades del manteniment d'un establiment comercial amb nova titularitat o de la implantació d'una activitat comercial en un local en el qual, amb anterioritat, s'haja desenvolupat activitat econòmica. L'establiment deurà, si escau, obrir-se al públic entre l'1 de febrer i el 30 de setembre de l'exercici en què es convoque l'ajuda. L'ajuda, per establiment, serà de fins al 50% amb el límit de 10.000 euros, sense que en concepte de lloguer se superen els 5.000 euros de subvenció.

Es consideraran subvencionables les despeses en:

– Estudis de viabilitat, factibilitat comercial, distribució, il·luminació, estalvi energètic i disseny de l'establiment.

– Despeses de gestoria, notaria i registres necessaris per a la constitució de l'empresa o per a l'inici de l'activitat en l'establiment comercial i a més, si escau, online.

– Despeses de lloguer de local reportats fins al 30 de setembre de l'exercici en què es convoque l'ajuda.

Termini de presentació: 21/01/2019 - 04/02/2019 (tots dos inclosos)

Informació:http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15256&version=amp

4. Avalem Mercats

Les beneficiàries sent micropymes que exercisquen l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana en el grup 478 del CNAE o en el grup 663 de l'IAE, per a la venda en mercats de venda no sedentària si disposen d'autorització municipal per a això, podran obtindre una ajuda per a la realització d'inversions en l'adaptació de vehicles de transport com a botiga, o en la instal·lació d'equip de fred per al transport i la venda de productes d'alimentació, complint en aquest cas amb la normativa vigent en matèria mediambiental. La inversió aprovada no podrà ser inferior a 1.000 euros i l'ajuda serà de fins al 50% amb el límit de 5.000 euros per beneficiària en un termini de 5 anys.

Termini de presentació: 21/01/2019 - 04/02/2019 (tots dos inclosos)

Informació:http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19928&version=amp

 

© 2015 - Ajuntament de Xirivella - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball