Actualitat Notícies

BONO SOCIAL PER A TREBALLADORS AUTÒNOMS - IBERDROLA

Mesures incloses en l'RD-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19 i en l'Ordre TED/320/2020, de 3 d'abril, per la qual es desenvolupen determinats aspectes del dret a percepció del bo social per part de treballadors autònoms que hagen cessat la seua activitat o hagen vist reduïda la seua facturació a conseqüència de la COVID-19
BONO SOCIAL PER A TREBALLADORS AUTÒNOMS - IBERDROLA

1. BONO SOCIAL PER A TREBALLADORS AUTÒNOMS QUE HAGEN CESSAT LA SEUA ACTIVITAT O HAGEN VIST REDUÏDA LA SEUA FACTURACIÓ A CONSEQÜÈNCIA DE LA COVID-19. (art. 28)

Es crea un nou Bono Social elèctric al qual podran optar treballadors per compte propi o autònoms que, a conseqüència de la COVID-19, es troben en alguna d'aquestes situacions:

-Han cessat la seua activitat totalment.

-Han vist reduïda la seua facturació en almenys un 75% el mes anterior a la sol·licitud del Bo Social en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior, en els termes establits en el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.

S'ha d'estar acollit a el Preu Voluntari per al Xicotet Consumidor (PVPC) i el subministrament per al qual el sol·licita, ha de correspondre a l'habitatge habitual. Si el subministrament per al qual se sol·licita el Bo Social està a nom d'una empresa o persona jurídica, serà necessari realitzar un canvi de titular perquè estiga a nom de la persona física.

Per a poder optar a aquest Bo Social és necessari que la renda conjunta anual de la unitat familiar a la qual pertanga siga igual o inferior a:

18.799€ (2,5 x IPREM de 14 pagues) si no hi ha menors en la unitat familiar.

22.559€ (3 x IPREM de 14 pagues) si hi ha un menor en la unitat familiar.

26.318€ (3,5 x IPREM de 14 pagues) si hi ha dos menors en la unitat familiar.

Aquests límits són verificats per l'eina informàtica BOSCO del Ministeri per a la Transició Ecològica i es té en compte l'última renda anual disponible, que, en aquests moments és la de 2018.

La data de fi d'aquest bo social serà quan deixen de concórrer les circumstàncies que hagen donat lloc al dret a percebre'l, estant obligat el consumidor a comunicar-les a la seua Comercialitzadora de Referència. En cap cas s'estendrà més de 6 mesos des de la seua meritació.

La documentació a aportar serà la següent:

-Formulari de sol·licitud del Bo Social amb les corresponents autoritzacions signades per part del titular o, en el seu cas, per tots els membres de la unitat familiar majors de 14 anys. El formulari de sol·licitud serà el que recull l'Ordre TEC/320/2020, de 3 d'abril, que desenvolupa determinats aspectes d'aquest nou Bono Social als autònoms afectats pel COVID-19 i modifica el model del formulari de sol·licitud que es recollia en el Reial decret llei 11/2020.

-Fotocòpia del DNI o NIE del titular i de cadascun dels membres de la unitat familiar inclosos els menors de 14 anys que disposen d'ell.

-Certificat d'empadronament en vigor del titular i de tots els membres de la unitat familiar

- Fotocòpia del llibre de família, en el cas que existisca unitat familiar.

-Documentació justificativa de la situació econòmica del treballador per compte propi:

En cas de cessament d'activitat: Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (o l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma) sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.

En cas de reducció de la facturació: còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes; del llibre diari d'ingressos i despeses; del llibre registre de vendes i ingressos; o del llibre de compres i despeses. Aquells treballadors autònoms que no estiguen obligats a portar els llibres que acrediten el volum d'activitat, hauran d'acreditar la reducció almenys del 75% exigida per qualsevol mitjà de prova admés en dret.


En el cas de CURENERGIA, la comercialitzadora de Referència del Grup Iberdrola i com a mesura facilitadora, si el sol·licitant no poguera aportar algun dels documents requerits, podrà substituir-lo mitjançant una declaració responsable que incloga la justificació expressa dels motius, relacionats amb les conseqüències de la crisi de la COVID-19, que li impedeixen tal aportació. Després de la finalització de l'estat d'alarma i les seues pròrrogues disposarà del termini d'un mes per a l'aportació dels documents que no haguera facilitat. En cas de no facilitar aquests documents, es regularitzarà la facturació en PVPC sense descomptes.

La documentació s'enviarà per correu electrònic a la Comercialitzadora de Referència. En el cas de CURENERGÍA la direcció habilitada és: bonosocial@curenergia.es

La Comercialitzadora de Referència enviarà un correu electrònic per a confirmar la recepció de la sol·licitud.

El bo social es reportarà a partir del primer dia del cicle de facturació en el qual tinga lloc la recepció de la sol·licitud completa.

La Comercialitzadora de Referència avisarà al consumidor, en l'última factura que emeta abans del venciment del termini de 6 mesos, de la data de tal venciment, indicant-li que passa al PVPC i que pot contractar el seu subministrament amb un comercialitzador en mercat lliure.

 
2. GARANTIA DE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA, PRODUCTES DERIVATS DEL PETROLI, GAS NATURAL I AIGUA. (art. 29)
Durant l'estat d'alarma no es podrà interrompre el subministrament d'energia elèctrica, productes derivats del petroli, gas natural i aigua a tots els consumidors en l'habitatge habitual.

Es podrà interrompre el subministrament únicament per motius de seguretat.

En cas que existisca ja un requeriment fefaent del pagament, durant l'estat d'alarma s'interrompen els terminis compresos entre aquest requeriment i la suspensió del subministrament per impagament.

3. RESOLUCIÓ DE CONTRACTES SENSE PENALITZACIÓ (art. 36)

Si, a conseqüència de les mesures vigents durant l'estat d'alarma, és impossible complir un contracte d'un producte o d'un servei, els consumidors tindran dret a resoldre el contracte durant 14 dies, sempre que no s'arribe a un acord entre les parts per a compensar-lo.

Les compensacions podran ser bons o vals substitutoris al reembossament o opcions de recuperació del servei a posteriori.

Si no s'arriba a un acord, es retornaran les quantitats abonades pel consumidor o usuari, excepte despeses incorregudes i degudament desglossats i facilitats al consumidor. El termini per a la devolució és de 14 dies màxim.

En el cas de contractes de prestació de serveis, no es cobraran noves mensualitats fins que es puga prestar novament el servei, sense que es produïsca la finalització del contracte.

4. FLEXIBILITZACIÓ DELS CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS D'ELECTRICITAT PER A AUTÒNOMS I EMPRESES.(art. 42)

Els punts de subministrament d'electricitat en els quals el titular siga un autònom o una empresa podran acollir a les següents mesures:

En qualsevol moment, podran suspendre temporalment o modificar els seus contractes de subministrament, o les pròrrogues d'aquests contractes, per a contractar una altra oferta alternativa amb el comercialitzador amb el qual tenen contracte vigent, per a adaptar els seus contractes a les seues noves pautes de consum, sense penalització.

Es poden realitzar modificacions de canvi de potència o de peatge d'accés encara que ja s'hagueren modificat durant els 12 mesos anteriors.

En cas que el consumidor compte amb una autorització per a l'aplicació conjunta d'una única tarifa d'accés, encara que tinga dos punts de presa amb la mateixa tensió, (de conformitat amb el que s'estableix en l'article 5.3.4t del Reial decret 1164/2001) podrà sol·licitar el canvi de potència o de peatge d'accés sense que siga necessària una resolució expressa de la Direcció General de Política Energètica i Mines, si bé els consumidors hauran de notificar a aqueixa Direcció General les sol·licituds realitzades als distribuïdors.


Els autònoms han d'acreditar la seua condició d'autònoms mitjançant la seua alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o assimilable.

Tres mesos després de finalitzar l'estat d'alarma, el consumidor podrà sol·licitar la reactivació del contracte o sol·licitar una nova modificació de potència o peatges d'accés. Aquestes reactivacions/modificacions s'hauran de realitzar en un termini de 5 dies naturals i sense cost per al consumidor excepte en els següents casos:

-Pagaments per drets d'extensió per increments de potència contractada per damunt de la potència que tenia contractada abans de l'inici de l'estat d'alarma

-Pagaments per supervisió d'instal·lacions cedides

- Pagament d'actuacions sobre els equips de control i mesura si és necessari canviar-los


5.FLEXIBILITZACIÓ DELS CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS DE GAS NATURAL PER A AUTÒNOMS I EMPRESES.(art. 43)

Els punts de subministrament de gas natural en els quals el titular siga un autònom o una empresa podran acollir a les següents mesures, sense cap cost:

Modificació del cabal diari contractat.

Inclusió en un escaló de peatge corresponent a un consum anual inferior.

Suspensió temporal del contracte de subministrament sense cap cost per a ell.

Tres mesos després de finalitzar l'estat d'alarma, el consumidor podrà sol·licitar la reactivació del contracte o sol·licitar una nova modificació de cabal o canvi d'escaló de peatges. Aquestes reactivacions/modificacions s'hauran de realitzar en un termini de 5 dies naturals i sense cost per al consumidor excepte quan siga necessari realitzar una posada en servei conseqüència d'un tancament previ i posada en seguretat de la instal·lació.

6. SUSPENSIÓ DE FACTURES D'ELECTRICITAT, GAS NATURAL I PRODUCTES DERIVATS DEL PETROLI PER A AUTÒNOMS I PIMES.(art. 44)

Mentre estiga en vigor l'estat d'alarma, els autònoms o Pimes que siguen titulars de punts de subministrament d'electricitat, gas natural i productes derivats del petroli, podran sol·licitar la suspensió del pagament de les factures que corresponguen a períodes de facturació que continguen dies integrats en l'estat d'alarma.

Aquesta sol·licitud s'haurà de realitzar per canals que no requerisquen desplaçament físic.

Una vegada finalitzat l'estat d'alarma, les quantitats degudes es regularitzaran en parts iguals en les factures emeses en els 6 mesos següents a la finalització de l'estat d'alarma.

Els autònoms i empreses que s'acullen a la suspensió de la facturació no podran canviar de comercialitzadora d'electricitat o gas natural, segons el cas, mentre no s'haja completat aquesta regularització.

RD-llei 11/2020, de 31 de març

Ordre TED/320/2020, de 3 d'abril,

© 2015 - Ajuntament de Xirivella - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball