Actualitat Notícies

DOCUMENTACIÓ AJUDES PARÈNTESI

Documentació d'aportació obligatòria
DOCUMENTACIÓ AJUDES PARÈNTESI

1.- Si és persona jurídica: Acreditació dels poders de la persona administradora i de la qual presenta la sol·licitud, en cas de no ser la mateixa persona, i en aquest cas aportarà formulari relatiu a la representació.

2.- Si és persona Física DNI per les dues cares, o NIE acompanyat del passaport.

3.- Si és Empresa DNI per les dues cares del representant o NIE acompanyat del passaport i el CIF de l'empresa.

4.- Certificat actualitzat de Situació Censal.

5.- Informe de vida laboral d'un codi de compte de cotització a data 31 de desembre de 2020, en cas de tindre treballadors al seu càrrec.

6.- Certificat de titularitat del compte bancari que s'ha indicat en la instància. Aquest compte haurà de pertànyer a la persona o empresa sol·licitant de la subvenció.

7.- Resolució/certificació de l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o la Mútua professional corresponent.

8.- Annex IV. Compte justificatiu. No oblide emplenar l'apartat “Justificació de la necessitat de l'ajuda i destí d'aquestes”.

9.- Presentar les Factures justificatives de les despeses al costat dels justificants bancaris del pagament.

10- Annex Representació: Només per al cas de no disposar de signatura electrònica i actuar mitjançant representant.

 

Important!!!!: - Abans de remetre la sol·licitud revise si està tot correcte i signat.

- Recorden que les ajudes estan subjectes a “concurrència competitiva”

© 2022 - Ajuntament de Xirivella - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball